Ką Biblijos Naujasis Testamentas sako šiais klausimais:

Ambicijos

Mt 16,21-27

Mk 9,33-37

Mk 10,35-45

Fil 2,1-4

Amžinasis gyvenimas

Mt 19,16-30

Jn 3,1-21

Rom 6,15-23

Antrasis atėjimas

Mt 24

Jn 14,1-4

1 Kor 15,12-28

1 Tes 4,13-5,11

Atgaila

Mt 4,12-17

Lk 18,9-14

Apd 2,38-41

Atlygis

Mt 5,3-12

Mk 10,29-31

1 Kor 3,10-15

Atpirkimas

Rom 3,21-26

2 Kor 5,14-21

Heb 9

1 Pt 2,22-25

Atsivertimas

Jn 3,1-21

2 Kor 5,17-19

Ef 2,1-10

Biblijos skaitymas

2 Tim 3,14-17

Heb 4,12

Jok 1,19-27

Celibatas

Mt 19,4-12

1 Kor 7,32-40

1 Tim 4,1-5

Dangus

Mt 6,19-24

Mt 25,31-46

Fil 3,12-4,1

Davimas

Mt 6,1-4

2 Kor 8-9

Disciplina

1 Kor 11,27-32

Heb 12,1-13

Apr 3,19

Draugystė

Jn 14,23-15,17

Kol 3,12-17

1 Jn 1,1-7

Džiaugsmas

Lk 15

Jok 1,2-18

1 Pt 4,12-19

Gailestis

Jn 11,17-44

2 Kor 1,3-7

1 Jn 3,11-24

Godumas

Lk 12,13-21

1 Tim 6,3-10

Jok 5,1-6

Homoseksualumas

Rom 1,18-32

1 Kor 6,9-11

1 Tim 1,9-11

Išgelbėjimas

Lk 19,1-10

Apd 16,16-34

Ef 2,1-10

Išteisinimas

Rom 3,21-31

Rom 4,1-5,11

Gal 2,15-21

Kančia

Rom 8,12-17

1 Pt 3,8-22

1 Pt 4,12-19

Keiksmai

Ef 4,29-32

Jok 3,1-12

Kerštas

Mt 5,38-47

Rom 12,17-21

Krikštas

Mt 3,1-12

Mt 28,16-20

Rom 6,1-5

Kristaus kraujas

Mt 26,27-29

Heb 9,11-28

Kristaus kūnas

Mk 14,22-24

1 Kor 12,12-31

Heb 2,14-18

Kryžius

Mk 8,31-9,1

Lk 23,26-49

Laimė

Mt 5,1-12

Jn 13,1-17

Fil 4,4-9

Laisvė

Jn 8,31-41

Rom 8,1-17

Gal 4,21-5,26

Malonė

Lk 15,11-31

Rom 5

Ef 2

Meilė

Mk 12,28-34

1 Kor 13

1 Jn 4,7-21

Mirtis

Jn 12,23-26

Rom 6,1-23

1 Kor 15

Mokinystė

Lk 14,25-34

Jn 15,1-17

Jn 21,15-19

Paleistuvystė

Mt 5,27-32

Gal 5,13

Ef 4,17-5,3

Pašventinimas

2 Kor 7,1

1 Tes 5,23

2 Pt 1,3-11

Prisikėlimas

Mt 27,57-28,20

1 Kor 15

Prižiūrėjimas

Mt 25,14-30

Lk 12,35-48

Pyktis

Mt 5,21-26

Ef 4,25-5,2

Jok 1,19-27

Ramybė

Jn 14,25-27

Rom 5,1-11

Ef 2,14-18

Fil 4,4-9

Santuoka

Mt 19,1-12

1 Kor 7

Ef 5,22-33

Skyrybos

Mt 19,1-12

Mk 10,2-12

1 Kor 7,10-16

Sukūrimas

Rom 1,18-23

Rom 8,18-27

Kol 1,15-17

Susirūpinimas

Lk 12,22-34

Fil 4,4-9

Heb 13,5-6

Sutaikinimas

Mt 5,23-26

2 Kor 5,11-6,2

Ef 2,11-12

Šventoji Dvasia

Jn 14,15-31

Jn 16,5-16

Apd 2

Rom 8,1-17

Svetingumas

Lk 14,12-14

Rom 12,13

1 Pt 4,9

Tikėjimas

Mt 6,25-34

Rom 3,21-5,11

Heb 11

Vaikai

Mt 18,1-9

Mk 10,13-16

Ef 6,1-4

Vargšai

Mt 25,31-46

Lk 1,39-56

Jok 2,1-13

Veidmainystė

Mt 6,1-24

Mt 23

Jok 1,22-27

Vienišumas

Mt 26,36-46

2 Tim 4,16-18

Vienybė

Jn 17

Ef 4,1-16

Viešpaties vakarienė

Lk 22,7-23

Jn 13,1

1 Kor 11,17-34

Viltis

Rom 5,1-11

Kol 1,3-27

1 Pt 1,3-9

Daugiau temų-

temų indekse